Synopsis of Session 5 of online Sanskrit learning class | Vriddhi

वृद्धि सन्धि

vriddhisandhiन + एकः – नैकः (न् अ + ए क् अ अ: = न् ऐ क् अ अ:)

आत्मा + एव – आत्मैव (आ त् म् अ + ए व् अ = आ त् म् व् अ)
एक + एकम् – एकैकम् (ए क् अ + ए क् अ म् = ए क् क् अ म्)
तस्य + ओदनः – तस्यौदन: (त् अ स् य् अ + ओ द् अ न् अ अ: = त् अ स् य् द् अ न् अ अ:)
गङ्गा + ओघः – गङ्गौघः (ग् अ ङ् ग् आ + ओ घ् अ अ: = ग् ङ् ग् घ् अ अ:)
देव + ऐश्वर्यम् – देवैश्वैर्यम् (द् ए व् अ + ऐ श् व् अ र् य् अ म् = द् ए व् श् व् ऐ र् य् म्)

च + एनम् – चैनम् (च् अ + ए न् अ म् = च् न् अ म्)
शास्त्रेण + एकः – शास्त्रेणैकः (श् आ स् त् र् ए ण् अ + ए क् अ: = श् आ स् त् र् ए ण् क् अ अ:)
तव +ऐश्वर्यम् – तवैश्वर्यम् (त् अ व् अ + ऐ श् व् अ र् य् अ म् = त् अ व् श् व् अ र् य् अ म्)
मम + औषधम् – ममौषधम् ( म् अ म् अ + औ ष् अ ध् अ म् = म् अ म् ष् अ ध् अ म्)
कृष्ण + एकत्वम् – कृष्णैकत्वम् (क् ऋ ष् ण् अ + ए क् अ त् व् अ म् = क् ऋ ष् ण् क् अ त् व् अ म्)
वन + औषधम् – वनौषधम् (व् अ न् अ + औ ष् अ ध् अ म् = व् अ न् ष् अ ध् अ म्)

द्वितीया + एकवचनम् – द्वितीयैकवचनम् (द् व् इ त् ई य् आ + ए क् अ व् च् अ न् अ म् = द् व् इ त् ई य् क् अ व् च् अ न् अ म्)
दिव्य + औषधम् – दिव्यौषधम् (द् इ व् य् अ + औ ष् अ ध् अ म् = द् व् इ व् य् ष् अ ध् अ म्)
तत्र + एव – तत्रैव (त् अ त् र् अ + ए व् अ = त् अ त् र् व् अ)
तव + औदार्यम् – तवौदार्यम् (त् अ व् अ + औ द् आ र् य् अ म् = त् अ व् द् आ र् य् अ म्)
मा + एवम् – मैवम् (म् आ + ए व् अ म् = म् व् अ म्)
यदा + एव – यदैव (य् अ द् आ + ए व् अ = य् अ द् व् अ)
राष्ट्र + ऐक्यम् – राष्ट्रैक्यम् (र् आ ष् ट् र् अ + ऐ क् य् अ म् = र् आ ष् ट् र् क् य् अ म्)
परम + औदार्यम् – परमौदार्यम् (प् अ र् अ म् अ + औ द् आ र् य् अ म् = प् अ र् अ म् द् आ र् य् अ म्)

अद्य + एव – अद्यैव (अ द् य् अ + ए व् अ = अ द् य् व् अ)
कृष्ण + औत्कण्ठ्यम् – कृष्णौत्कण्ठ्यम् (क् ऋ ष् ण् अ + औ त् क् अ ण् ठ् य् अ म् = क् ऋ ष् ण् त् क् अ ण् ठ् य् अ म्)
तत्र + एकदा – तत्रैकदा (त् अ त् र् अ + ए क् अ द् आ = त् अ त् र् क् अ द् आ)
तथा + एव – तथैव (त् अ थ् आ + ए व् अ = त् अ थ् व् अ)
परम + औचित्यम् – परमौचित्यम् (प् अ र् अ म् अ + औ च् इ त् य् अ म् = प् अ र् अ म् च् इ त् य् अ म्)
दृष्ट्वा + एतत् – दृष्ट्वैतत् (द् ऋ ष् ट् व् आ + ए त् अ त् अ त् = द् ऋ ष् ट् व् त् अ त् अ त्)
देवता + एकात्म्यम् – देवतैकात्म्यम् (द् ए व् अ त् अ त् आ + ए क् आ त् म् य् अ म् = द् ए व् अ त् अ त् ऐ क् आ त् म् य् अ म्)

Advertisements

One thought on “Synopsis of Session 5 of online Sanskrit learning class | Vriddhi

  1. Smita

    Is न + एकः – नैकः (न् अ + ए क् अ अ: = न् ऐ क् अ:) correct above .It should be न + एकः – नैकः (न् अ + ए क् अ अ: = न् ऐ क अ:) OR न + एकः – नैकः (न् अ + ए क् अ अ: = न् ऐ क् अ अ:) .Bit confused.Similarly for other words above ending with अ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s